• Wymaganiem podstawowym dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do Programu jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.
 • posiada co najmniej jeden pakiet wymienionych poniżej narzędzi i oprogramowania przypadających na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor:
  a) przenośny komputer dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:
  – preinstalowanym systemem operacyjnym,
  – oprogramowaniem biurowym
  – oprogramowaniem antywirusowym
  – oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,
  b) router;
 • w zależności od liczby tablic interaktywnych lub interaktywnych monitorów dotykowych wnioskowanych do zakupu, posiada co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego, przypadającą na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor
 • posiada co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dyrektor szkoły składa wniosek o dofinansowanie w ramach Aktywnej Tablicy do 15 kwietnia 2018 r. Wniosek należy złożyć w organie prowadzącym szkołę.

W przypadku szkół niepublicznych organ prowadzący zdefiniowany jest w statucie szkoły, najczęściej jest to stowarzyszenie, osoba fizyczna (w tym dyrektor szkoły).

Przykładowo wypełnione wnioski opracowane według wzoru opublikowanego przez MEN znajdziecie Państwo tu:
http://www.aktywnatablica.org/do-wnioskow/

Program Aktywna Tablica umożliwia ubieganie się o dofinansowanie na pomoce dydaktyczne takie jak:

 • Tablice interaktywne
 • Projektory lub projektory ultrakrótkoogniskowe
 • Głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku
 • Interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55”

Otrzymanego dofinansowania nie można wykorzystać na zakup np. komputerów stacjonarnych lub przenośnych, w które szkoła powinna być zgodnie z warunkami wyposażona aby móc ubiegać się o dofinansowanie (jeden komputer na jedno wnioskowane urządzenie).

NIE. Po otrzymaniu dofinansowania nie można zmienić ani rodzaju ani ilości pomocy dydaktycznych. Wykorzystanie dofinansowania musi się odbyć dokładnie i zgodnie z wnioskiem.

Zakupu pomocy dydaktycznych dokonuje organ prowadzący lub dyrektor szkoły po uprzednim otrzymaniu zgody od organu prowadzącego.

Do 30 czerwca wojewodowie mają czas na przekazanie środków organom prowadzącym, po tym terminie organy prowadzące będą sukcesywnie przekazywać środki finansowe szkołom (w tych przypadkach, w których szkoły będą miały zgodę na samodzielne dokonywanie zakupów).

Za wkład własny uważa się:

 • wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie,

sprzęt komputerowy i urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

Dokładny harmonogram programu Aktywna Tablica 2018 znajduje się tutaj.

Zachęcamy do składania pytań indywidualnych na poniższy adres mailowy: edukacja@optinex.pl

Napisz na edukacja@optinex.pl lub zadzwoń 87 643 08 55

Najczęściej pojawiające się pytania będziemy publikować wraz z odpowiedziami w niniejszej sekcji.